TERMENI ȘI CONDITII CU VALOARE DE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Bifarea căsuței Termenilor și Condiții are valoare contractuală.

Contractul este Incheiat intre:

SC HEALTH CONNECTIONS SRL, societate înmatriculată conform Legii Române, înregistrată la Oficiul București al Registrului Comerțului, cu nr. J40/6018/19.05.2015, cod fiscal 34531155, cont RO69INGB0000999905049780, deschis la ING Office 5505 – ING Office Romana, având sediul în str. Aleea Cumințenia Pământului nr 6, Bl. C1.12, sc. A, etaj 2, sector 6, București – România, reprezentată de dna. Badea Florina, în calitate de Administrator numit in continuare PRESTATORUL

Și
Beneficiarul – denumit in continuare “Clientul”, pe de o parte, este persoana care achizitioneaza programul online.

au convenit sa incheie acest Contract de prestari servicii (numit in continuare “Contractul”), in urmatoarele conditii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul prezentului contract este prestarea de servicii de training pe tema generală a Stării de bine și a stilului de viață sănătos, conform programului achiziționat de către beneficiar și pentru perioada aferentă menționată în descrierea programului, de care Clientul ia act de pe platforma de e-shop a site-ului www.florinabadea.ro la momentul achiziționării prin plata cu card bancar a programului ales.
Programele de pe platforma site-ului, așa cum sunt descrise la secțiunea aferentă de e-shop sunt următoarele:
Wellness Fairy Detox, care cuprinde:
 • 1 plan alimentar pe zile, pentru toate cele 7 zile;
 • Reguli generale de urmat pentru această perioadă;
 • Kit pentru Detox;
 • Protocol de wellness: mișcare, dezvoltare de sine, odihnă etc;
 • Rețete gustoase;
 • Suport online nelimitat – înainte (faza de pregătire) și în timpul programului (7 zile propriu zise și 2 zile de reintroduceri), dacă ai nelămuriri sau vrei să îmi trimiți feedback;
 • Acces în grupul de program care va fi pe whatsapp și unde vom comunica zilnic;
 • Acces la 2 sesiuni online pe zoom – kick off (15 aprilie) și closing session (27 aprilie).

 

Breaking up with sugar – program de grup cu durata de 4 săptămâni, care cuprinde:
 • 4 planuri alimentare și rețete
 • 5 webinarii live
 • Acces în grupul de program pe whatsapp
 • Ghiduri și protocol
 • Exerciții de coaching

 

Easy Go BuzzBox 2020 – pentru doamne și pentru domni, care cuprinde:
– E–book-ul Wellness Fairy + Rețetele principale;
– 2 Planuri alimentare pentru 4 săptămâni de program;
– Recomandări pentru menținere.
– Acces în grupul de Facebook.
Easy Go – program 1 lună, care cuprinde:

 

– E–book-ul Wellness Fairy + Rețetele principale;
– 2 Planuri alimentare pentru 4 săptămâni de program;
– Recomandări pentru menținere.
– Acces în grupul de Facebook.
Basic Nutrition – program 1 lună, care cuprinde:

 – E–book-ul Wellness Fairy + Rețetele principale;
– 10 opțiuni de mese principale și gustări;
– Ghidul pentru menținere;

– Comunicare pe whatsapp;
– Acces în grupul de Facebook.

Fit – program 1 lună, care cuprinde:
– E–book-ul Wellness Fairy;
– planuri personalizate pentru fiecare săptămână de program;
– 2 sesiuni telefonice de 45 minute (început și sfârșit) și 2 sesiuni de 20 de minute pentru 4 săptămâni de program;
– Ghidul pentru menținere;

– Comunicare pe whatsapp;
– Acces în grupul de Facebook.
Wellness Fairy Factory – program de 12 luni, care cuprinde lunar:
 • planul lunar de wellness cu acțiunile recomandate + instrumente de evaluare;
 • 1 plan alimentar, cu rețete și listă de cumpărături+exemple de produse și mărci;
 • 1 webinar pe o temă de nutriție (combinații alimentare, cum ne compunem farfuria de mâncare, cum citim etichetele produselor, cum ne facem singure meniul săptămânal, cum alegem alimentele și cum le preparăm ca să ne bucurăm de toți nutrienții etc)+partea practică – de analiză pe produse;
 • 2 webinarii cu instructor certificat de yoga;
 • materiale informaționale și formulare de lucru;
 • recomandare de work out pentru exersare acasă zilnic;
 • recomandare pentru exerciții de respirație, mindfulness, relaxare;
 • 1 ședință coaching de grup.
Plus:
 • 1 webinar cooking demo o dată la 3 luni.
 • acces în grupul Wellness Fairy, care are propriul program și resurse.

Wellness Fairy Factory – doar pentru început:

 • 1 ședință individuală discovery call (20 min), ca să ne cunoaștem;
 • în urma ședinței, veți primi o recomandare din partea mea;
 • 2 video cu mine și instructorul de yoga, cu exemple de exerciții de respirație și relaxare, pentru acasă, care pot fi lucrate imediat de fiecare dintre voi și exersate de câte ori doriți.

II. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 2 Modalitati si politica de livrare

Să livreze programul cu durata stabilita, pe temele agreate cu beneficiarul si incluzand componentele specifice.
Serviciile sunt livrate online, participanții la program primesc e-bookul cu toate informațiile, prin email, după ce plata este confirmată. 

Art. 3  Clientul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului asistenta si sprijin constand in:
– Participarea la fiecare sesiune de training, la datele stabilite de comun acord, dacă este inclus în programul ales și plătit;
– Un comportament decent si cooperant pe toata durata trainingului, indiferent de tipul programului ales;
– Confidentialitatea despre intregul program de training – prezentari, ateliere, sesiuni online etc. Inregistrarile convorbirilor, dacă acestea au loc conform programului, sunt strict interzise si intra sub incidenta datelor cu caracter personal, precum si planurile alimentare si recomandarile primite, sub sancțiunea achitării de daune-interese în cuantum de 10.000 euro.
– Odata cu semnarea contractului clientul ia act de faptul ca programul ii este dedicat doar pentru perioada menționată la momentul achiziției și nu mai mult. Prin participarea la program declara ca este sanatos, nu ia niciun tratament medicamentos, ca nu se afla in convalescenta sau in urmarire pentru vreo afectiune ori ca este insarcinata sau alapteaza (în cazul clientului de gen feminin). De asemenea, intelege ca acesta nu este un program medical, ci un training, si nu va avea nicio pretentie de la prestator in acest sens, nici legată de consecințele implementării programului pe termen lung, ulterior încheierii acestuia din punct de vedere al relației contractuale.

III. PLATI SI TERMENE DE PLATA
Art 4 Clientul va remunera PRESTATORUL pentru serviciile efectuate cu suma conform programului achiziționat.
Plata se va face cu card bancar prin intermediul procesatorului online securizat de plăți, netopia.ro.
Clientul va plati în avans contravaloarea serviciilor prestate, prin plata cu card bancar și i se ca emite factura fiscală automat.
Neefectuarea platii atrage după sine rezilierea contractului, fără ca prestatorul să fie obligat la plata unor penalități sau a altor despăgubiri.

IV. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art. 5 Contractul este incheiat pentru perioadă livrarii programului. In ipoteza neexecutarii ori executarii necorespunzatoare a obligatiilor sale de catre una dintre parti, prezentul Contract poate fi reziliat fara a mai fi necesara nicio alta formalitate decat o simpla notificare in acest sens emisa de partea care nu este in culpa. Rezilierea se va produce de drept, in termen de 10 zile de la data primirii notificarii, in situatia in care partea in culpa nu si-a executat corespunzator obligatiile in acest interval de timp.

V. CONFIDENTIALITATE SI DREPTURI DE AUTOR
Art. 6 Intre Prestator si Client exista o relatie confidentiala in virtutea careia Prestatorul a dezvaluit Clientului si ar putea dezvalui in continuare informatii comerciale de valoare si confidentiale, inclusiv idei referitoare la relatiile cu publicul, cercetare, comercializare si metode si strategii referitoare la relatiile cu publicul, precum si planuri interne si informatii despre Prestator si Produsele acestuia – concepte, programe, prezentari, metode. Orice dezvaluire neautorizata a acestor informatii catre terti poate produce prejudicii Prestatorului. Clientul va trebui sa pastreze astfel de informatii confidentiale strict secrete si sa nu le dezvaluie nici unei terte parti fara acordul prealabil scris al Prestatorului

Art. 7 Toate prevederile articolului 7 se aplica si Prestatorului – acesta va trebui sa pastreze toate informatiile confidentiale care i-au fost încredințate, despre Client si sa nu le dezvaluie nici unei terte parti fara acordul prealabil scris al acestuia.

Art. 8 Clientul nu are voie sa foloseasca si sa implementeze niciunul dintre conceptele, campaniile sau actiunile propuse de Prestator, fara acordul scris al acestuia si fara a plati contravaloarea acestora, pe care o va stabili de comun acord cu PRESTATORUL.

Art. 9 Drepturile de autor asupra continutului si structurii programului de training livrat de catre Prestator apartin acestuia, toate acestea pot fi folosite de catre prestator in alte cursuri/traininguri si cu alti clienti, intrucat acestea ii apartin si sunt protejate de drepturi de autor. Lucrarea nu poate fi folosita de catre beneficiar fara acordul scris al prestatorului, in nicio forma si nicio inregistrare nu poate fi efectuata si folosita de catre beneficiarul client, fara acordul prestatorului.

Art. 10 Prin inscrierea la acest training, clientul declară pe proprie raspundere ca e apt din punct de vedere medical si fizic sanatos pentru a participa la training, conform art 4, alin II. Trainingul se adreseaza oamenilor sanatosi si nu are obiectivul de a trata vreo boala sau conditie medicala.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 11 Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale, intelegand ca in caz de neexecutare in tot sau in parte, ori pentru executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in acest Contract, oricare din acestea are dreptul la rezilierea contractului cu daune-interese.
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale asumate, partea in culpa datoreaza penalitati de intarziere de 0,1% pe zi de intarziere, fara ca totalul penalitatilor sa poata depasi suma asupra careia au fost calculate.
Daca una din parti nu a executat oricare din obligatiile ce ii reveneau potrivit prezentului contract, cealalta parte, sub rezerva executarii propriilor obligatii, este indreptatita la una din urmatoarele cai de actiune:
– sa ceara executarea obligatiilor celeilalte parti, acordand un termen suplimentar, de o durata rezonabila;
– sa declare prezentul contract reziliat de plin drept, fara nici o alta formalitate prealabila si fara a se apela la concursul instantelor judecatoresti, daca neexecutarea oricareia dintre obligatiile ce-i reveneau prin contract constituie o incalcare esentiala a acestuia.

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 12 Orice neintelegere intre partile contractante, decurgand din incheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract sau in legatura cu acesta, se va solutiona pe cale amiabila.
In caz de esec al concilierii, oricare din Parti va putea supune diferendul solutionarii finale de catre o instanta arbitrala in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Instanta va fi compusa din trei arbitri alesi potrivit Regulilor de arbitraj. Locul desfasurarii arbitrajului va fi Bucuresti. Arbitrajul se va desfasura in limba romana.

VIII. FORTA MAJORA
Art. 13 Forta majora uzual definita apara de raspundere partea care o invoca, sub conditia notificarii scrise a celeilalte parti in termen de 15 zile de la producerea cazului de forta majora.

IX. NOTIFICARI
Art. 14 Orice notificare, factura sau alta instiintare pe care o parte o datoreaza celeilalte in conformitate cu prezentul Contract va fi considerata comunicata, daca este transmisa celeilalte parti la adresa acesteia mentionata in prezentul Contract sau la orice alta adresa adusa in scris la cunostinta celeilalte parti, dupa cum urmeaza:
– prin inmanare, cu semnătură de primire;
– prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
– sau prin transmisie fax.
Notificarea trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire va fi considerata comunicata la trei zile dupa data expedierii. Notificarile transmise prin fax vor fi considerate comunicate in ziua transmiterii, daca sunt transmise inainte de ora 16:00 intr-o zi lucratoare, sau in caz contrar in urmatoarea zi lucratoare. In toate celelalte cazuri notificarile sunt considerate a fi comunicate in ziua cand au fost efectiv primite.

X. PREVEDERI FINALE

Art. 15 Clientul își dă acordul neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării obiectului prezentului contract, iar Beneficiarul se angajează să respecte drepturile stabilite prin lege (GDPR) în favoarea Clientului, respectiv: dreptul de acces, dreptul de modificare, dreptul de rectificare și dreptul de ștergere, dreptul de restricționare, dreptul de opoziție.
Daca o clauza a acestui contract este considerata de catre o instanta judecatoreasca, tribunal arbitral sau de o alta autoritate competenta, ca nefiind valabila ori legala, acea clauza va fi disjunsa de restul contractului, care va continua sa fie valabil si executabil in conditiile legii. In cazul in care nevalabilitatea este de o asemenea natura incat sa impiedice fundamental realizarea obiectului contractului, partile vor incepe imediat si cu buna credinta negocieri pentru a o complini.
Orice modificari de taxe si/sau impozite cu efect direct sau indirect asupra executarii obligatiilor prevazute in prezentul contract vor conduce la reactualizarea automata a devizelor si/sau a facturilor.
Fiecare si toate clauzele acestui Contract au fost negociate si agreate de parti si reprezinta vointa completa si exclusiva a partilor cu privire la obiectul acestui Contract, inlaturand orice alta intelegere anterioara, verbala sau scrisa, cesiunea drepturilor ce rezulta din acest contract catre terti fiind exclusa, cu exceptia cazului in care cedentul obtine acordul scris prealabil al celeilalte Parti contractante.
Partile convin in mod expres ca orice modificare a Contractului sa fie valabil realizata numai cu acordul scris si semnat al acestora.
Prezentul contract se incheie astazi, la momentul achiziționării programului de către client, in Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

XI POLITICA DE RETUR

Art 16. Conform Ordonantei de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
– Inainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand cu ziua in care intra in posesia digitala produsului.

Art 17. HEALTH CONNECTIONS SRL va rambursa contravaloarea produsului in maximum 14 (paisprezece) zile de la data informarii prin trimiterea unui mail la contact@florinabadea.ro de catre client asupra deciziei sale de retragere din contract, in contul bancar ales de catre acesta.


Politica de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: Iunie 2020

Informații generale privid protectia datelor cu character personal
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului paginii florinabadea.ro.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet florinabadea.ro. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul florinabadea.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal
În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului florinabadea.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însa anumite funcționalități ale paginii web nu vor fi disponibile.
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul paginii web prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de administratorul paginii web, prin intermediul paginii web.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului paginii web de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, administratorul florinabadea.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul florinabadea.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină florinabadea.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către administratorul paginii web prin intermediul Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către administratorul paginii web pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către administratorul paginii web, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorul paginii web cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul paginii web a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul;
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul paginii web să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul paginii web către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorul paginii web sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul paginii web poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru informatii suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: consultanta [at] florinabadea.ro.